۞ امام علی (ع) می فرماید:
امام صادق عليه السلام فرمود: مسلمان برادر مسلمان اسـت بـه او ظلم نمى كند و وی را خوار نمى سازد و غیبت وی را نمى كند و وی را فریب نمى دهد و محروم نمى كند. ‌وسائل الشيعه 8: 597 ‌

برچسب : طعام

موضوعات قرآنی حرف ط
موضوعات قرآنی حرف ط

موضوعات قرآنی حرف ط

طاحى الارض / اسماوصفات / طاغوت / طالوت / طامه الکبرى / طامس عیون الاعداء / اسماوصفات / طاوى السماء / اسماوصفات / طایف / طعام / طعیمه بن ابیرق / طعیمه بن عدى / طغیان / طغیان آب / طفولیت / طل / طلاق / طلحه بن شیبه / طلحه بن عبیدالله القرشى / طلحه بن عبیدالله بن مسافح / طلوع / طمانینه / طمع / طه / طهارت / طواف / طوبى / طور سین / طوفان / طیبات / طینت / طیور Visits: 1

New Page 1