۞ امام علی (ع) می فرماید:
امام صادق عليه السلام فرمود: مسلمان برادر مسلمان اسـت بـه او ظلم نمى كند و وی را خوار نمى سازد و غیبت وی را نمى كند و وی را فریب نمى دهد و محروم نمى كند. ‌وسائل الشيعه 8: 597 ‌

ریشه و مشتقات «روح» در قرآن کریم
ریشه و مشتقات «روح» در قرآن کریم

ریشه و مشتقات «روح» در قرآن کریم

کلیدواژه:روح   به نام خدا سلام امروزمیخواهیم راجع به ریشه رَوَحَ ومشتقات ان صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: روح روح ، موجودلطیفیست که دیده نمیشودولى منشأ حیات هست. روح درقران باتعبیرات مختفی توصیف شده است: گاه به تنهایی وبه طورمطلق آمده است که منظورازآن نفس وجان میباشد. گاهی با پسوندمقدسی همراهست مثل روح الامین وروح […]

ریشه و مشتقات «حجر» در قرآن کریم
ریشه و مشتقات «حجر» در قرآن کریم

ریشه و مشتقات «حجر» در قرآن کریم

کلید  واژه  :   حَجَر   به نام خدا سلام امروزمیخواهیم راجع به ریشه حَجَرَومشتقات ان صحبت کنیم وکلیدواژه ماعبارتست از: حَجَر اصل معناى این ریشه،منع میباشد. به سنگ،هم حَجَرگفته میشودچون باچیدن سنگهاکنارهم،مانع ومحدوده ایجادمیشود.عصرحَجَر،به معنای عصرِسنگی وحَجَرُالاَسْودبه معنای سنگ سیاه،مثالهایی ازاین ریشه میباشند.حجّاری نیزبه معنای سنگ تراشی است. به اتاق،حُجره گفته میشود،چون ازکنارهم چیده شدن ومحصورشدن […]

ریشه و مشتقات «بایر» در قرآن کریم
ریشه و مشتقات «بایر» در قرآن کریم

ریشه و مشتقات «بایر» در قرآن کریم

به نام خدا درود بر شما، امروز می‌خواهیم درباره ریشه “بَوَرَ” و مشتقات آن صحبت کنیم. اصل معنای این ریشه، کسادی و بی‌رونقی مفرط است و به تبع آن، تباهی و نابودی می‌باشد. در زبان فارسی، “بایر” به زمین مرده ولم یزرع و نیز به محلهای خراب و ویران و خالی از سکنه گفته می‌شود […]

ریشه و مشتقات «یمین» در قرآن کریم
ریشه کلمه یمین در قرآن کریم

ریشه و مشتقات «یمین» در قرآن کریم

کلیدواژه :  یمین به نام خدا سلام امروز میخواهیم راجع به ریشه یَمَنَ و مشتقات آن صحبت کنیم یَمین و کلید واژه ما عبارتست از : یمین  اصل معناى این ریشه ، یُمْنْ یا خیر و برکت و نیکبختى است. مَیمُون میمون به معنای مبارک نیزازاین ریشه هست. یَمین به دست راستِ انسان،یَمین ْگفته میشود […]

موضوعات قرآنی حرف ی
موضوعات قرآنی حرف ی

موضوعات قرآنی حرف ی

یاجوج و ماجوج / یارى / یاس / یاسر بن عامر / یاقوت / یامین بن یامین / یایسگى / یتیم / یثرب / یحیى (علیه‌السلام) / ید بیض / یدالله / یزید بن خنیس / یعقوب(علیه‌السلام) / یعوق / بت / یغوث / بت / یقین / یکتاپرستى / یهود / یهودا / بن‌یعقوب […]

موضوعات قرآنی حرف هـ
موضوعات قرآنی حرف هـ

موضوعات قرآنی حرف هـ

/ هابیل / هاجر / هادى / اسماوصفات / هاروت و ماروت / هارون (برادر مریم) / هارون((علیه السلام)) / هامان / هاویه / هبه / هبوط / هجرت / هدایت / هدد بن بدد / هدهد / هُدىً / هدیه / هسته / هشام بن عاص / هشام بن عمرو / هلال / هلال […]

موضوعات قرآنی حرف و
موضوعات قرآنی حرف و

موضوعات قرآنی حرف و

واجد / اسما و صفات / واحد / اسماوصفات / وادى مقدس / وادى نمل / وارث / اسماوصفات / واسع / اسماوصفات / واضع / اسماوصفات / واقد بن عبدالله حنظلى / واقى / اسماوصفات / والدین / والى / اسماوصفات / واهب / اسماوصفات / وجه‌الله / وجوب / وحدت / وحشت / […]

موضوعات قرآنی حرف ن
موضوعات قرآنی حرف ن

موضوعات قرآنی حرف ن

نابینایى / نادانى / نادخترى / نازایى / نازع الغل / اسماوصفات / ناسپاسى‏ / ناسف الجبال / اسماوصفات / ناشر / اسماوصفات / ناشنوایى / ناصر / اسماوصفات / ناظر / اسماوصفات / نافخ الارواح / اسماوصفات / نافرمانى / نافع بن ابى‌نافع / نافله شب / ناقه صالح / نامادرى / نامگذارى / […]

New Page 1