۞ امام علی (ع) می فرماید:
امام صادق عليه السلام فرمود: مسلمان برادر مسلمان اسـت بـه او ظلم نمى كند و وی را خوار نمى سازد و غیبت وی را نمى كند و وی را فریب نمى دهد و محروم نمى كند. ‌وسائل الشيعه 8: 597 ‌

برچسب : ثعلبة بن غنمه

موضوعات قرآنی حرف ث
موضوعات قرآنی حرف ث

موضوعات قرآنی حرف ث

ثابت بن دحداح / ثابت بن رفاعه / ثابت بن قیس بن شماس / ثابت بن یسار / ثروت / ثعلبه بن حاطب / ثعلبه بن سعیه / ثعلبه بن غنمه / ثعلبه بن ودیعه / ثقیف / ثمامه بن اثال / ثمود / ثنویت / ثواب / ثوبان (مولى رسول الله) Visits: 2

New Page 1