۞ امام علی (ع) می فرماید:
امام صادق عليه السلام فرمود: مسلمان برادر مسلمان اسـت بـه او ظلم نمى كند و وی را خوار نمى سازد و غیبت وی را نمى كند و وی را فریب نمى دهد و محروم نمى كند. ‌وسائل الشيعه 8: 597 ‌

برچسب : مقطعّه

پژوهش های تفسیری حروف مقطعه | بقره آیه ۱
پژوهش های تفسیری حروف مقطعه

پژوهش های تفسیری حروف مقطعه | بقره آیه ۱

حروف مقطعه اسم خداوند است  / حروف مقطعه سوگند های خداوند است / حروف مقطعه اشاره به نعمتها  است / حروف مقطعه برای ساکت کردن کفار است

New Page 1