۞ امام علی (ع) می فرماید:
امام صادق عليه السلام فرمود: مسلمان برادر مسلمان اسـت بـه او ظلم نمى كند و وی را خوار نمى سازد و غیبت وی را نمى كند و وی را فریب نمى دهد و محروم نمى كند. ‌وسائل الشيعه 8: 597 ‌

برچسب : داخل

عوامل فی النحو – حرف جرِّ  باء
حرف جرّ باء

عوامل فی النحو – حرف جرِّ باء

باء : ۱) الصاق : (چسبیدن) : ۱) حقیقی مانند: بـِــزیدٍ داءٌ ۲) مجازی مانند: مررتُ بـِــزیدٍ ۲) استعانه : (کمک گرفتن) مانند: کتبتُ بِــالْقَلَمِ ۳) مصاحبه : (همراهی) : مانند: خَرَجَ زیدٍ بِـــعَشیرتِـه ای مَعَ عشیرتِه ۴) مقابله : مانند: بِعتُ هذا بِــهذا أی بِعتُ هذا الشیء بِمقابله هذا الشیء. ۵) تعدیه : مانند: […]

New Page 1