۞ امام علی (ع) می فرماید:
امام صادق عليه السلام فرمود: مسلمان برادر مسلمان اسـت بـه او ظلم نمى كند و وی را خوار نمى سازد و غیبت وی را نمى كند و وی را فریب نمى دهد و محروم نمى كند. ‌وسائل الشيعه 8: 597 ‌

برچسب : پارسایان

متقین‏ گلهای سرسبد آفرینش
متقين‏ گلهاي سرسبد آفرينش

متقین‏ گلهای سرسبد آفرینش

خوف، ديده بان دل مدام در کار مذمت نفس‏ آه از کمي توشه و درازي راه‏ باورمند و يقين آکنده‏ علم‏اليقين، عين‏اليقين، حق‏اليقين مهالک جهل، مفاسد علم‏ نفس، ماواي هر بدي‏ کوتاه آرزو، کم لغزش و خاشع‏ قناعت مرام، کم خوراک و سهل‏گير عنان، محکم و استوار بر کف‏

New Page 1