۞ امام علی (ع) می فرماید:
امام صادق عليه السلام فرمود: مسلمان برادر مسلمان اسـت بـه او ظلم نمى كند و وی را خوار نمى سازد و غیبت وی را نمى كند و وی را فریب نمى دهد و محروم نمى كند. ‌وسائل الشيعه 8: 597 ‌

برچسب : مرّه

اقسام تاء  در علم صرف
اقسام تاء در علم صرف

اقسام تاء در علم صرف

۱) تاء نشانه ی مؤنث * تاء تأنیث که نشانه ی مؤنث است. مانند :  مُمَرِّضَه : خانم پرستار کُرّاسه :جزوه ۲) تاء وحدت : * تاء وحدت در اسم جنس . برتقاله : یک پرتقال شجره : یک درخت.. این قاعده سماعی است وبرای هر اسمی عمومیت ندارد . 🔅 ضمناً کلمه ای مانند […]

New Page 1