۞ امام علی (ع) می فرماید:
امام صادق عليه السلام فرمود: مسلمان برادر مسلمان اسـت بـه او ظلم نمى كند و وی را خوار نمى سازد و غیبت وی را نمى كند و وی را فریب نمى دهد و محروم نمى كند. ‌وسائل الشيعه 8: 597 ‌

برچسب : بِمقابلة

عوامل فی النحو – حرف جرِّ  باء
حرف جرّ باء

عوامل فی النحو – حرف جرِّ باء

باء : 1) الصاق : (چسبیدن) : 1) حقیقی مانند: بـِــزیدٍ داءٌ 2) مجازی مانند: مررتُ بـِــزیدٍ 2) استعانة : (کمک گرفتن) مانند: کتبتُ بِــالْقَلَمِ 3) مصاحبة : (همراهی) : مانند: خَرَجَ زیدٍ بِـــعَشیرتِـه ای مَعَ عشیرتِه 4) مقابلة : مانند: بِعتُ هذا بِــهذا أی بِعتُ هذا الشیء بِمقابلة هذا الشیء. 5) تعدیة : مانند: […]

New Page 1